REGULAMIN KONKURSU NA
PROJEKT REKLAMY FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI NA 2012 ROK


§ 1
SŁOWNICZEK

1. Konkurs: Konkurs na projekt reklamy Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki na 2012 rok
2. Regulamin: regulamin Konkursu na projekt reklamy Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Im. Jerzego Kukuczki na 2012 rok
3. Organizator: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
4. Uczestnik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest stworzenie layoutu dla potrzeb reklamy działań i celów Organizatora
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie
3. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie
4. Organizatorem i sponsorem nagród jest Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 m 12 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000084062
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz
obowiązujące przepisy prawa. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.fundacjakukuczki.pl

§ 3
TERMINY KONKURSU

1. Konkurs będzie trwał od 27 stycznia do 12 lutego 2012 roku
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu bez podawania przyczyny pod warunkiem, że zmiana terminów Konkursu nie spowoduje uszczerbku w prawach nabytych przez Uczestników Konkursu.

§ 4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne
2. Uczestnikiem może być osoba  spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone
w Regulaminie.
3. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
4. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r.
nr 133, poz.883 z późn.zm.) w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe każdego uczestnika, który przystąpi do Konkursu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu, a po jego zakończeniu baza danych uczestników Konkursu zostanie usunięta.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników, przekazanych na potrzeby realizacji Konkursu jest Organizator.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jego Zarządu, Rady Fundatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie wyraża zgodę na korzystanie z jego danych na stronie internetowej Organizatora – tylko w celach Konkursowych.

§ 5
ZASADY KONKURSU

1. Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 (słownie: trzy) prace Konkursowe, na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Praca Konkursowa, rozumiana jest jako projekt graficzny, zapisany na nośniku cyfrowym, o wadze nie przekraczającej 4MB i o tematyce związanej z celami działalności Organizatora, z uwzględnionymi elementami obowiązkowymi w postaci:

  • logo Organizatora
  • nazwa Organizatora
  • adres i adres internetowy Organizatora: : Fundusz im. A. Zawady, Polski Himalaizm Zimowy, Nasze Skały,  Tatry bez młotka
  • nazwy programów, realizowanych przez Organizatora
  • informacja o zbieraniu pieniędzy w ramach 1% odpisów od podatku wraz numerem konta

3. Uczestnik może umieszczać dodatkowe elementy, w tym zdjęcia, związane z działalnością Organizatora. Elementy te są dostępne na stronie internetowej Organizatora: http://konkurs.fundacjakukuczki.pl/
4. Zgłoszenia prac Konkursowych przyjmowane będą do dnia 12 lutego 2012 roku, do godziny 12.00
5. Zgłoszenie prac Konkursowych rozumiane jest jako przesłanie projektu na adres mailowy Organizatora fundacjakukuczki@gmail.com Za moment zgłoszenia pracy Konkursowej przyjmuje się moment wpłynięcia projektu na podany adres mailowy. Uczestnik, który dokonuje zgłoszenia pracy Konkursowej oświadcza jednocześnie, iż jego praca nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich oraz, że jest on autorem pracy Konkursowej i posiada wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
6. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku wyboru jego pracy przez jury Konkursu,  przeniesie on na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy Konkursowej.  Przeniesienie tych praw nastąpi przez zawarcie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy Konkursowej na rzecz Organizatora Konkursu; wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Umowa, o której mowa w punkcie poprzedzającym zostanie przesłane Uczestnikowi drogą
e-mailową, na adres podany w procesie rejestracji. Oświadczenie będzie zapisane w formie elektronicznej jako plik PDF. Warunkiem otrzymania nagrody, jest przesłanie podpisanej umowy
w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania umowy . Podpisaną umowę należy przesłać przesyłką pocztową na adres Organizatora: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, ul. Noakowskiego 10 m 12, 00-555 Warszawa
8. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
musi spełniać założenia określone w §4 pkt. 3 Regulaminu
nie może naruszać praw osób trzecich
nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub niezgodnych z prawem
nie może zawierać treści promujących inne podmioty niż Organizator Konkursu
9. W przypadku gdy praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych
w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy  dyskwalifikacji Uczestnika. Dyskwalifikacja Uczestnika oznacza utratę przez niego ewentualnego prawa do nagrody
w Konkursie
10. Prace Konkursowe zostaną umieszczone w aplikacji Projekt reklamy Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki na 2012 rok na portalu internetowy Fundacji www.fundacjakukuczki.pl  Każdy zainteresowany będzie mógł oddać swój głos na zamieszczone tam prace Konkursowe; na każdą z prac będzie można oddać jeden głos dziennie
11. Etap wyboru projektów trwa od 13 do 18 lutego 2012 roku
12. Po głosowaniu internautów, wszystkie prace Konkursowe oceniane będą przez 3 - osobowe jury, powołane przez Organizatora
13. Jury podczas wyboru prac kierować będzie się liczbą oddanych głosów oraz jakością prac zgłoszonych do Konkursu
14. Spośród nadesłanych prac, jury wybierze jedną pracę, która będzie obowiązywała jako główny projekt, promujący Fundację w 2012 roku oraz dwa wyróżnienia.
15. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na profilu Fundacji na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/#!/pages/Fundacja-Wspierania-Alpinizmu-Polskiego-im-Jerzego-Kukuczki/175695782457649
16. Zwycięzca Konkursu o wyborze zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

§ 5
NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma plecak z 3 książkami o tematyce górskiej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł (słownie: 800 złotych).
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają:

  • DVD z filmem „Kukuczka“ w reż. J. Porębskiego
  • Książkę pt. „Mój pionowy świat“ – J. Kukuczki
  • Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody rzeczowe.

3. Organizator zastrzega, że jeżeli z powodu podania błędnych danych lub zmiany podanych danych adresowych przez Zwycięzcę Konkursu, kontakt ze Zwycięzcą Konkursu będzie niemożliwy przez okres dłuższy niż 20 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, utraci on prawo do Nagrody.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje mogą być składane jedynie przez Uczestników Konkursu i mogą dotyczyć wyłącznie jego przebiegu
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 m. 12, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Podstawą określenia terminów będzie data stempla pocztowego.
3. Reklamacje złożone niezgodnie z warunkami Regulaminu, w szczególności w zakresie terminów składania reklamacji, nie wywołują skutków prawnych i nie będą rozpatrywane
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania
5. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu. Decyzje Organizatora dotyczące Reklamacji są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji
6. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.